Algemene voorwaarden

1. Alle klachten in verband met geleverde goederen/diensten moeten gedaan worden binnen 48 u. na levering. Dit ontslaat de koper niet van betaling van de factuur.

2. Vanaf de vervaldag zullen verwijlintresten aangerekend worden aan de discontovoet van de Nationale Bank verhoogd met 2%. Bovendien zal elke factuur, niet betaald op de vervaldag, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en met een minimum van 50 €.

3. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.